Правила прийому

1. Загальні положення

1.1. Приймання учнів до навчально-виховного комплексу «Кіровоградський колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області (далі НВК) здійснюється на конкурсній основі.
1.2. Правила конкурсного приймання розробляються робочою групою з числа педагогічних працівників НВК відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.03 р., Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778 та на підставі Статуту НВК, обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради і ради НВК, схвалюються ними та затверджуються директором НВК за погодженням з управлінням освіти Кіровоградської міської ради.
1.3. У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.
1.4. Конкурсні випробування (вступні іспити) здійснюються на безоплатній основі.


2. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується на сайті НВК.
2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу (вступних іспитів) на сайті НВК викладається перелік навчальних предметів з яких проводитимуться випробування (іспити).
2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться після закінчення навчального року. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання, яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.
2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.
2.5. Для проведення конкурсних випробувань в НВК створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора НВК за погодженням з радою НВК. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головами приймальної та педагогічної комісій є відповідні заступники директора НВК.
2.6. Оскільки за умовами конкурсу передбачено проведення випробувань із загальноосвітніх предметів, то з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії; її склад затверджується наказом директора НВК.
2.7. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім'я директора НВК (для дітей, які вступають до 1-го класу), табеля успішності учня за 4 клас (для учнів, які вступають до 5-го класу), свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10-го класу старшої школи.
2.8. Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1-ого класу початкової школи, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження, копії паспортів батьків та медична картка дитини встановленого зразка.
2.9. До конкурсної (приймальної) комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів та відображають їх навчальні та творчі досягнення.
2.10. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.
2.11. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, за результатами конкурсних випробувань матимуть право першочергового зарахування до НВК.
2.12. Випускники 4-х класів НВК, на підставі результатів державної підсумкової атестації, які мають навчальні досягнення високого рівня (10,11,12 балів) зараховуються до 5 класу без контрольних випробувань за рекомендацією педагогічної ради та за заявою батьків. Учні, які не отримали рекомендації педагогічної ради, беруть участь в конкурсних випробуваннях на загальних умовах.
2.13. Випускники 9-х класів НВК «Кіровоградський колегіум», які отримали додаток до свідоцтва за освітній рівень базової загальної середньої освіти з відзнакою зараховуються до 10-го класу без вступних іспитів за рекомендацією педагогічної ради та за заявою батьків. Учні, які не отримали рекомендації педагогічної ради, беруть участь в вступних іспитах на загальних умовах.

3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають
до 1-го класу НВК «Кіровоградський колегіум», проводиться у терміни, визначені НВК, у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.
3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу НВК, включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу. Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор НВК. Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.
3.3. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу НВК, не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда не повинна тривати більше ніж 30 хвилин.
3.4. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-го класу НВК «Кіровоградський колегіум», проводяться у формі контрольних випробувань з української мови, математики, англійської мови та співбесіди.
3.5. Вступні іспити для учнів, які вступають до 10-го класу НВК «Кіровоградський колегіум», проводяться у формі іспитів з української мови, математики, англійської мови та за результатами співбесіди.
3.6. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів НВК, проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання. Для учнів, які вступають до 2 - 4 класів проводяться у формі співбесіди. Для учнів, які вступають до 6-9, 11 класів НВК «Кіровоградський колегіум», конкурсні випробування проводяться у формі співбесіди. Приймання до НВК учнів, які навчалися раніше в закладі того самого типу, або спеціалізації, може відбуватися за співбесідою.
3.7. Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до НВК, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу. Такі завдання з урахуванням спеціалізації навчального закладу розробляє конкурсна комісія та затверджує директор НВК за погодженням з управлінням освіти Кіровоградської міської ради.
3.8. Завдання для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об'єднаннями вчителів та затверджуються директором НВК.
3.9. Не допускається застосування тих самих варіантів завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.
3.10. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом НВК; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.
3.11. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, математика (письмово) – до 60 хвилин, англійська та українська мови (письмово) – до 60 хвилин.
3.12. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками, зберігаються в НВК протягом року. Місце їх зберігання - кабінет голови приймальної комісії.
3.13. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.
3.14. Результати письмового випробування оголошуються - не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні НВК для загального ознайомлення.
3.15. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники III - IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.
3.16. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор НВК.
3.17. Діти, які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. Порядок зарахування

4.1. Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до НВК наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
4.2. До навчального закладу подаються такі документи: заява на ім’я директора НВК, копія свідоцтва про народження (паспорта), медична картка (довідка) встановленого зразка. Особова справа подається при зарахуванні дітей до 2 - 10 класів НВК.
4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія чисельністю до 6 осіб, на чолі з головою комісії - директора НВК, у складі заступників директора та практичного психолога. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти Кіровоградської міської ради, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
4.5. Учні, які не пройшли тестові випробування не зараховуються на навчання до НВК.
4.6. Діти (учні), які зараховані до НВК, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.
4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до НВК вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в НВК.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор НВК несе персональну відповідальність за дотримання вимог Правил конкурсного приймання. 5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів) до НВК, за його результатами здійснюється управлінням освіти Кіровоградської міської ради. 5.3. При порушенні НВК вимог Інструкції та Правил конкурсного приймання рішенням управління освіти Кіровоградської міської ради результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі управління освіти Кіровоградської міської ради, що приймало це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.


Up